Про внесення змін в рішення міської ради від 09.09.2011р.«Про затвердження Порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен»

 

«ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення міської ради від 09.09.2011р.«Про затвердження Порядку

залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен»

 

         Відповідно до Закону України « Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких законодавчих актів України», з  метою приведення у відповідність Порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен та договору про пайову участь замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Лубен, затвердженого рішенням міської ради від 09.09.2011р., керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

міська рада в и р і ш и л а:

 

         1. Внести зміни в рішення  міської ради від 09.09.2011р.«Про затвердження Порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен»:

1.1. Підпункт 2.7.1. пункту 2.7. розділу 2 , пункт  3.2.  розділу 3, пункти 5.3 та 5.4 розділу 5  Порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен  викласти у новій редакції:

«2.7.1. Об’єктів виробничого призначення – 4%.»

«3.2. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Лубен зараховується до  міського бюджету на безповоротній основі.

Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради  після надходження від замовника коштів до міського бюджету видає Замовнику ( на його вимогу) довідку, в якій зазначається  дата отримання коштів та сума коштів. Довідка є підтвердженням виконання умов договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста для пред’явлення виконавчому комітету міської ради.»

 «5.3. Оперативний облік надходжень коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста здійснюється фінансовим управлінням за кодами класифікації коштів бюджету 24170000. Щомісячно до 7 числа місяця наступного за звітним, фінансове управління надає згруповану інформацію по надходженню коштів управлінню юридичного та інформаційного забезпечення для аналізу виконання договірних умов згідно чинного законодавства, а в разі порушення термінів сплати згідно укладених договорів на наступний банківський день.»

«5.4. Головні розпорядники коштів визначаються згідно Бюджетного кодексу України. »

 

1.2. Пункт 1.2. розділу І та пункт 2.1 розділу ІІ Договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен викласти  у новій редакції:

«1.2. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується здійснити пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен та перерахувати   до міського бюджету ( далі – міський бюджет ) :  Одержувач:___________________________________

___________________________; Р/р_______________________________; Код ЄДРПОУ: _______________________; Банк:  _________________________;  Призначення платежу:  пайова участь на створення і розвиток соціальної та інженерно-транспортної    інфраструктури міста без ПДВ, грошові кошти на пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубни у розмірі встановленому в розділі ІІ даного договору. »

«2.1.  Замовник зобов’язується перерахувати   на рахунок міського бюджету грошові кошти (пайова участь) у розмірі _____________ (_________________________) грн., що становить _________відсотків загальної проектно-кошторисної вартості об’єкту будівництва.»

 

2.Виконавчому комітету Лубенської міської ради опублікувати це рішення в міськрайонній газеті «Лубенщина».

3.Рішення набирає чинності з моменту його опублікування в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань землекористування, архітектури та будівництва (Тютюнник Л.С.) та першого заступника міського голови Величка Г.І.

 

Міський голова                                                                                                                 О.П. Грицаєнко

 

Аналіз  регуляторного впливу

проект  регуляторного акта - проект рішення  Лубенської міської ради «Про внесення змін в рішення міської ради від 09.09.2011р.“Про затвердження Порядку залучення та  використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та  соціальної  інфраструктури  м. Лубен»

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 « Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту»

         Назва регуляторного акта: рішення Лубенської міської ради «Про внесення змін в рішення міської ради від 09.09.2011р.“Про затвердження Порядку залучення та  використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та  соціальної  інфраструктури  м. Лубен»

Регуляторний орган:  Лубенська міська рада

         Розробник документа: Управління містобудування та архітектури виконавчого  комітету Лубенської  міської ради.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати

шляхом державного регулювання

         Рішенням Лубенської міської ради від 9 вересня 2011 року «Про затвердження  Порядку залучення коштів  по пайовій участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури при будівництві об'єктів на території м. Лубни» затверджено Порядок залучення  та використання коштів  по пайовій участі замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен та договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен. Внесення змін в рішення дозволить чіткіше врегулювати порядок надходження коштів до бюджету.

                             2. Визначення цілей   правового регулювання.

            Регулювання порядку  надходження коштів до  міського бюджету .

                  3.Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення

  визначених цілей, аргумент щодо переваг обраного способу.

      У разі прийняття рішення  міської ради «Про внесення змін в рішення міської ради від 09.09.2011р.“Про затвердження Порядку залучення та  використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та  соціальної  інфраструктури  м. Лубен»  вимоги чинного законодавства будуть виконані. Разом з тим пропоноване регулювання дозволить максимально наблизитись до досягнення цілей, зазначених у пункті 2 цього аналізу.

4. Опис механізмів та відповідних заходів ,які пропонується застосовувати

для розв'язання проблем.

    Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- визначення порядку надходження коштів до міського бюджету в зв’язку з внесенням змін до бюджетного законодавства України.

                   5.Обґрунтування можливості досягнення  визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

        Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

     Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування щодо порядку надходження та контроль коштів пайової участі  замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Лубен

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.


Сфера впливу регуляторного акта

              Вигоди

           Витрати

Міська рада

Визначення умов сплати коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Лубен

Витрати пов'язані з процедурою прийняття регуляторного акта

Інвестори (замовники, забудовники)

Чітке регулювання умов сплати коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Лубен.

-

Територіальна громада

Реалізація прав територіальної громади через виборний орган – Лубенську міську раду.

-

 

                         7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

   Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежується строком дії рішення міської ради від 09.09.2011р.“Про затвердження Порядку залучення та  використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та  соціальної  інфраструктури  м. Лубен».  У випадку перегляду вищевказаного рішення цей регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

  8. Показники результативності акта.

·       кількість укладених договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міської ради;

·       сума коштів, яка надійде до міського бюджету

9.Визначення заходів за  допомогою  яких  буде здійснюватися відстеження

результативності регуляторного акта.

    Відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень.

Для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта планується використання виключно статистичних показників.

Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після введення в дію регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження, визначити оцінку досягнення даним актом поставлених задач.

Періодичне відстеження планується здійснити один раз в три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження, з метою вдосконалення механізму залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

   Після прийняття проекту регуляторного акта відстеження його результативності буде управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської.  

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Про внесення змін в рішення міської ради від 09.09.2011р.«Про затвердження Порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен»

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Про внесення змін в рішення міської ради від 09.09.2011р.«Про затвердження Порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Лубен»

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua