Регламент прийняття регуляторних актів, розроблених посадовими особами Лубенського міськвиконкому та іншими розробниками

Регламент

прийняття регуляторних актів, розроблених посадовими особами

Лубенського міськвиконкому та іншими розробниками

 

Організаційні засади здійснення державної регуляторної політики у системі місцевого самоврядування визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Обов’язки по реалізації повноважень у сфері здійснення державної регуляторної політики покладені на відділ інвестицій і розвитку підприємницької діяльності управління економіки. Кожен проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу розробник зобов’язаний подати до управління економіки міськвиконкому для вивчення та внесення його до розгляду на Координаційну раду з розвитку підприємництва та малого бізнесу, попередньо погодивши його в управлінні з питань юридичного та інформаційного забезпечення міськвиконкому у 2-х місячний термін до очікуваного моменту його прийняття.

Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, не може бути меншим ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника проекту в мережі Інтернет.

Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу. Структура аналізу регуляторного впливу складається з таких розділів :

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин;
  2. Визначення цілей державного регулювання;
  3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу;
  4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта;
  5. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;
  6. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;
  7. Визначення показників результативності регуляторного акта;
  8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Кожен проект регуляторного акта, що винесений на розгляд до міській раді, подається до постійної комісії міської ради з питань підприємницької діяльності в приватному секторі економіки для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики та вимогам  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений виконавчим комітетом міської ради чи затвердженим міським головою, чи прийнятий міською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин :

-          відсутній аналіз регуляторного впливу;

-          проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, в т.ч. відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності  більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз в кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж 45 робочих днів.

З метою проведення відстеження використовується метод оцінки результативності, суть якого полягає в тому, що застосовується механізм аналізу вигод та витрат. Для здійснення аналізу беруться реальні показники визначення вигод та витрат для держави, суб’єктів господарювання та громадян.

У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

У разі, коли для встановлення кількісних та якісних значень показників результативності регуляторного акта необхідна інформація, якої не містять статистичні дані та дані наукових досліджень, проводиться опитування сукупності респондентів в усній чи письмовій формі.

Для встановлення кількісних та якісних значень показників результативності регуляторного акта можуть використовуватися статистичні дані за відповідний період, що передує даті початку виконання заходів з відстеження, а для базового відстеження – даті набрання чинності актом або більшістю його положень.

Розробник  готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніше як у 10-ти денний строк з дня підписання цього звіту  оприлюднює його у засобах масової інформації.

У звіті про результати відстеження зазначаються :

 - вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються);

 - назва виконавця заходів з відстеження;

 - цілі прийняття акта;

 - строк виконання заходів з відстеження;

 - тип відстеження (базове, повторне або періодичне);

 - методи одержання результатів відстеження;

 - дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних;

 - кількісні та якісні значення показників результативності акта;

 - оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого  міською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту розробник подає до постійної комісії міської ради з питань підприємницької діяльності в приватному секторі економіки.

Рішення про необхідність перегляду регуляторних актів, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія міської ради з питань підприємницької діяльності в приватному секторі економіки або розробник  цього регуляторного акта.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Регламент прийняття регуляторних актів, розроблених посадовими особами Лубенського міськвиконкому та іншими розробниками

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Регламент прийняття регуляторних актів, розроблених посадовими особами Лубенського міськвиконкому та іншими розробниками

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua