Служба у справах дітей - ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Головна статті
Служба у справах дітей
СТРУКТУРА СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
МІСЬКІ ПРОГРАМИ
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОРЯДОК УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ
ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ОПІКИ/ПІКЛУВАННЯ НАД ДИТИНОЮ
ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
Всі сторінки

 ЗАТВЕРДЖЕНО


рішенням Лубенської міської ради

тридцять сьомої сесії шостого

скликання від 19 грудня 2013 р.

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради (далі служба у справах дітей) є структурним підрозділом виконавчого комітету Лубенської міської ради, який утворюється міською радою за пропозицією міського голови.

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту України, рішеннями виконавчого комітету Лубенської міської ради, розпорядженнями міського голови.

1.3. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

1.4. Структура та гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджена міською радою. 

1.5. Служба має офіційний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основні завданнями служби є:

2.1. реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню правопорушень дітьми;

2.2. розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

2.3. координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності; 

2.4. забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї; 

2.5. здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; 

2.6. ведення державної статистики щодо дітей; 

2.7. ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); 

2.8. визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.9. влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

2.10. підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми павопорушень.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 Служба у справах дітей відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. організовує розроблення і здійснення на території міста заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

3.2. надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання

вчиненню дітьми правопорушень;

3.3. оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяє усиновленню;

3.4. подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав,

свобод і законних інтересів дітей;

3.5. забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання

вчиненню ними правопорушень;

3.6. здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках

сімейного типу, прийомних сім'ях;

3.7. разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

3.8. надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній

контроль за їх діяльністю;

3.9. організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3.10. розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання

підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

3.11. веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

3.12. надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

3.13. готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

3.14. проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях оікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після

встановлення опіки та піклування;

3.15. готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей влаштованих до сімейних форм виховання;

3.16. бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

3.17. готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

3.18. забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян, власників підприємств, установ, організацій з питань захисту прав дітей;

3.19. проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

3.20. здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

IV. ПРАВА СЛУЖБИ

Служба має право:

4.1. отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для

виконання покладених на неї завдань;

4.2. звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у

разі порушення прав та інтересів дітей;

4.3. проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

4.4. порушувати перед органами виконавчої влади та виконавчим комітетом міської ради питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

4.5. перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та

організаціях усіх форм власності;

4.6. представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

4.7. запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

4.8. розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

4.9. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4.10. відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

5.2. Начальник служби:

- здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу

підпорядкованих службі закладів;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

5.3. Вирішення питань, пов'язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

але не менше двох осіб.

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Служба відповідає:

6.1. За виконання покладених на неї повноважень.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники служби притягуються до відповідальності відповідно до діючого законодавства.

 

 

Секретар міської ради

І.І.Карпець

 Додати коментар


Захисний код
Оновити

Служба у справах дітей Служба у справах дітей Служба у справах дітей - ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Служба у справах дітей Служба у справах дітей Служба у справах дітей - ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua