Деякі питання виплати соціальних стипендій

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 р. № 81 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів». Зміни застосовуються з 01 січня 2017 року.

Внесеними змінами, зокрема:

1. Продовжено по квітень 2017 року період звернення студентів за наданням соціальних стипендій для їх призначення з  01 січня 2017 року.

2. Розширено коло осіб, які мають право на соціальні стипендії, а саме до переліку включено:- особи, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.

При цьому звертаємо увагу, що постановою Верховної Ради України від 24.10.2002 №218-IV «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей» визначено, що соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються та  виплачуються  стипендіату  додатково  до  інших стипендій (у тому числі академічної або соціальної стипендії);

- діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи;

- студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Водночас визначено, що студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватись одночасно соціальна та академічна стипендія.

 Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

3. Уточнено періоди виплати соціальної стипендії окремим категоріям студентів (курсантів), зокрема:

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа у разі продовження навчання стипендія виплачується до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів;

- особам, які належать до категорій, визначених у підпунктах 5-8 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045  до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

При цьому стипендії не виплачуються студентам (курсантам), які перебувають в академічних відпустках.

4. Уточнено перелік документів для призначено стипендій окремим категоріям студентів (курсантів), зокрема:

- як альтернативу передбачено, що для призначення соціальної стипендії дітям учасників бойових дій в АТО надається копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету  та територіальної цілісності України.

5. Передбачено зменшення розмірів соціальної стипендії:

- студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — на 50 %, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 20 %;

- курсантам вищих навчальних закладів, які перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, а також студентів, які у віці від 18 до 23 років залишились без батьків), - 50%.


Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.

Інформація про зареєстровані колективні договори, зміни та доповнення до ко-лективних договорів у І півріччі 2016 року

№ п/п

Дата надходження документа, вхідний номре

Орган, що надіслав документ

Назва документа; сторони, які його підписали; дата укладання, вхідний номер

Термін, на який укла

дено доку

мент

Дата реєст

рації

Реєс-тро-вий но-мер

1

2

3

4

5

6

7

1

554-05

03.02.2016

Адміністрація

ЗОШ №10

Зміни та доповнення до колективного між аміні-страцією та профспі-лковим комітетом Лубен-ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Лубенської міської ради

2016

03.02.2016

1

2

705-05

11.02.2016

Адміністрацією ДНЗ №11 «Ластівка»

Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Лубенського ДНЗ №11 «Ластівка» Лубенської міської ради Полтавської області

2016

11.02.2016

2

3

888-05

23.02.2016

Адміністрацією Лубенського цен-тру реабілітації дітей-інвалідів

Колективний договір між адміністрацією та уповно-важеним представником трудового колективу пра-цівників Лубенського це-нтру реабілітації дітей-ін-валідів виконавчого комі-тету Лубенської міської ради

2016-2020

23.02.2016

3

4

887-05

23.02.2016

Профспілковим комітетом  КЛМЦЛ

Колективний договір Комунальної Лубенської міської центральної Ліка-рні

2016-2021

23.02.2016

4

5

952-05

26.02.2016

Адміністрацією  ЛКПф «Житло»

Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією і про-фспілковим комітетом Лубенського комунально-го підприємства «Житло»

2016

26.02.2016

5

6

957-05

26.02.2016

Адміністрацією

КП «Лубенщина»

Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом підприємства «Редакція міськрайонної громадсь-кої газети «Лубенщина»

2016

26.02.2016

6

7

977-05

29.02.2016

Адміністрацією ТОВ «Інвентземсервіс»

Колективний договір товариства з обмеженою відповідальністю «Інвент-земсерсів»

2016-2020

29.02.2016

7

8

1046-05

02.03.2016

Адміністрацією ТОВ «Сільбуд»

Колективний договір

2016-2018

02.03.2016

8

9

1061-05

02.03.2016

Адміністрацією 3 державного пожеж-но-рятувального за-гону Головного уп-равління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області

Зміни та доповнення до колективного договору працівників 3 держав-ного пожежно-рятува-льного загону Головно-го управління Держав-ної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області

2016

02.03.2016

9

10

1111-05

04.03.2016

Адміністрацією Лу-бенського міського дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і тури-зму «Валтекс»

Зміни та доповнення до колективного договору між  адміністрацією і тру-довим колективом Лубен-ського міського дитячо-юнацького клубу спорти-вного орієнтування і ту-ризму «Валтекс»

2016

04.03.2016

10

11

1133-05

09.03.2016

Адміністрацією

ДП «Лубенський лісгосп»

Зміни та доповнення до колективного договору між  адміністрацією Дер-жавного підприємства «Лубенський лісгосп» і профспілкою працівників піжприємства

2016

09.03.2016

11

12

1209-05

10.03.2016

Адміністрацією СТОВ «Інкуба-торно-птахівниче підприємство»

Колективний договір сі-льськогосподарського то-вариства з обмеженою відповідальністю «Інкуба-торно-птахівниче підпри-ємство»

2016-2018

10.03.2016

12

13

12270-05

12.03.2016

Адміністрацією ТОВ «Валтекс-маркетинг Плюс»

Колективний договіо між працівниками та адмініс-трацією ТОВ «Валтекс-маркетинг Плюс»

2016-2020

12.03.2016

13

14

1343-05

17.03.2016

Адміністрацією ТОВ «Сільбуд»

Доповнення до розділу VІІ п. 5 «Соціально-тру-дові  пільги та гарантії» Колективного договору

2016

17.03.2016

14

15

1348-05

19.05.2016

Адміністрацією НВК №9

Зміни до колективного договору укладеного між адміністрацією і проф-спілковим  комітетом Лу-бенського НВК №9

2016

21.03.2016

15

16

1401-05

21.03.2016

Адміністрацією Лу-бенської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів  №7 імені Героя України Віри Роїк

Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією і про-фспілковим комітетом Лубенської загально осві-тньої школи І-ІІІ ступенів №7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської мі-ської ради Полтавської області.

2016

21.03.2016

16

17

1820-05

11.04.2016

Адміністрацією Лубенського навчально-виховного комплексу №9

Колективний договір між адміністрацією і профспі-лковим комітетом Лубен-ського навчально-вихов-ного комплексу №9

2016-2019

05/1394

12.04.2016

17

18

2080-05

25.04.2016

Адміністрацією

ПП «Черевички-17»

Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом приватного підприємства «Черевички-17»

2016

05/1562

27.05.2016

18

19

2689-05

16,05.2016

Адміністрацією ТОВ «Лубни-житлобуд 2010»

Колективний договір товариства з обмеженою відповідальністю «Лубни-житлобуд 2010»

2016-2021

05-2020

30.05.2016

19

20

2771-05

18.05.2016

Адміністрацією ДНЗ №8 «Чебурашка»

Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та профсоюзним комітетом Лубенського ДНЗ №8 «Чебурашка»

2016

05-2022

30.05.2016

20

21

2781-05

19.05.2016

Адміністрацією ДП «Лубенський лісгосп»

Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією Дер-жавного підприємства «Лубенський лісгосп» і профспілкою працівників підприємства

2016

05-2023

30.05.2016

21

22

2789-05

20.05.2016

Адміністрацією ТОВ «Лубни-житлобуд 2010»

Зміни та доповнення до колективного договіру товариства з обмеженою відповідальністю «Лубни-житлобуд 2010»

2016

05-2021

30.05.2016

22

23

2902-05

26.05.2016

Адміністрацією «Лубенського

ШБУ-9»

Колективний договір між власником і колективом робітників і службовців ТОВ «Лубенське ШБУ-9»

2016-2020

05-2040

31.05.2016

23

24

3026-05

01.06.2016

Адміністрацією ТОВ «Лубенський цегельний завод»

Колективний договір між власником та профспіл-ковим комітетом това-риства  з обмеженою відповідальністю «Лубен-ський цегельний завод»

2016-2021

05-2094

02.06.2016

24

25

3164-05

07.06.2016

Адміністрацією КП «Ритуал сервіс»

Зміни та доповнення до колективного договору КП «Ритуал сервіс» вико-навчого комітету Лубен-ської міської ради

2015-2018

05-2216

09.06.2016

25

До уваги роботодавців

Постанову Кабінету Міністрів прийнято на реалізацію внесених у грудні 2014 року змін до статті 265 Кодексу законів про працю України, якими було запроваджено новий вид відповідальності за порушення прав найманих працівників. Визначення чіткого та прозорого механізму накладення штрафів за порушення законодавства про працю дозволить підвищити ефективність захисту трудових прав громадян. Нагадаємо, що стаття 265 Кодексу законів про працю України передбачає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 1378 гривень до 41340 гривень за використання неоформленої праці, несвоєчасну виплату заробітної плати, виплату її з порушенням мінімальних гарантій, а також за недотримання гарантій, встановлених для мобілізованих працівників.

Якщо раніше за порушення законодавства про працю роботодавець особисто ніс адміністративну відповідальність, то відтепер фінансові санкції застосовуватимуть і до підприємства.
     
  Постанова Кабінету Міністрів України  від 03.02.2016 №55 внесені зміни до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку накладання штрафів за  порушення законодавства про зайнятість населення" від 17.07.2013 №509. Документ визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю. Їх перелік визначено у частині 2 статті 265 Кодексу законів про працю України.
   
  Зокрема передбачено, що юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі:

·                     фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення з 01.01.2016 року розмір санкції становить 41340 грн, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

·                     порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати з 01.01.2016 року розмір санкції становить 4134 грн, встановленої законом на момент виявлення порушення;

·                     недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення з 01.01.2016 року розмір санкції становить 13780 грн, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

·                     недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, з 01.01.2016 року розмір санкції становить 13780 грн, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

·                     порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – п’ятим частини другої цієї статті — у розмірі мінімальної заробітної плати з 01.01.2016 р. розмір санкції становить 1378 грн.

 

 

 

 

Перший заступник                                                                                     Т.І. Шаповал

начальника  управління                                                               

Приклади розрахунку розміру субсидії

Приклад

розрахунку розміру субсидії

Будинок – 46,50 кв.м.

Сторінка 1 з 14

Соціальна сфера

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Соціальна сфера

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua