ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ЛІКВІДАТОРА

Архівний сектор виконавчого комітету Лубенської міської ради повідомляє, що відповідно до чинного законодавства, у разі ліквідації підприємства, ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) повинен забезпечити належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, в тому числі фінансово-господарських, документів протягом ліквідаційної процедури та за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання.

Порядок передавання документів у випадку ліквідації установи визначається пунктом 3 розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджений наказом Мін’юсту України від 18.06.2015р. 3 1000/5 (далі - Правила), які є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма установами незалежно від форми власності.

Згідно із Переліком видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду, затверджений наказом Мін’юсту України від 14.03.2013р. № 430/5, передачі підлягають упорядковані справи з особового складу, а саме: накази про прийом, переведення, сумісництво, звільнення працівників; особові рахунки із заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати); місячні звіти про суми нарахованої заробітної плати та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (персоніфікований облік); особові справи (картки звільнених працівників); акти про нещасні випадки тощо.

Упорядкованими вважаються справи, сформовані та оформлені згідно із Правилами, довідковий апарат до яких розглянуто та схвалено на засіданні Експертної комісії архівного сектору виконавчого комітету Лубенської міської ради.

Формування справ передбачає систематизацію документів за номінальною ознакою. Різні види документів з особового складу формуються окремо. Документи розміщуються у справі за видами. У хронологічній послідовності. Особові справи та особові картки ф. № П-2 звільнених працівників формуються за роком їх звільнення, а в межах року систематизуються за абеткою прізвищ. Справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30-40 мм завтовшки).

Оформлення справи передбачає нумерацію аркушів у справі, складання (у разі необхідних випадків) внутрішнього опису документів справи, засвідчуваного напису справи, оправлення справи у тверду обкладинку, оформлення титульного листа та обкладинки справи. Вимоги до оформлення та складання описів справ з особового складу викладені у пунктах 2, 3 розділу VI Правил. З метою забезпечення збереженості та закріплення порядку розташування документів у справі всі її аркуші, крім засвідчуваного напису та внутрішнього опису, нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому куті простим м’яким олівцем. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців, забороняється. Аркуші внутрішнього опису нумеруються окремо.

Крім того, до упорядкованих документів додається історична довідка, яка складається з 3-х частин: історія установи-фондоутворювача, історія фонду, характеристика описів. Довідка містить відомості про дату створення установи, її структуру, функції, дату та причини ліквідації, обсяг фонду, крайні дати документів, їх фізичний стан, повноту документального комплексу, особливості формування справ, наявність та стан документів з особового складу.

Для отримання консультації з питань упорядкування документів та складання довідкового апарату до архівних документів, звертатись до архівного сектору виконавчого комітету Лубенської міської ради (каб. 113),                       тел. (05361)72-733.

Меню